Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 0734 – 462 402

 

Remisser

SPOF är ofta remissinstans i frågor som gäller lagstiftningsverksamhet inom det immaterialrättsliga området. Arbetet utförs oftast i de olika kommittéerna.

SPOFs remissvar Ju2017/05104/L1 Betänkandet Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

 Ju2017/05104/L1

 

SPOFs remissvar Ju2016/08020/L3 Betänkandet En känneteckensrättslig reform

Ju2016/08020/L3

 

SPOFs yttrande över Remiss Ju2015-41 Slutbetänkande av Patentlagsutredningen - Ny Patentlag

2015-09-21

Ju2015-41

 

SPOFs yttrande över Remiss N2015/2421/IF Ökat värdeskapande ur immateriella rättigheter

2015-06-08

N2015/2421/IF

 

SPOFs yttrande över Promemoriam Patent- och marknadsdomstol

2015-03-09

Ju2015/841/DOM

 

Departementspromemorian Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2)

2014-04-15 Yttrande

Ds 2014:2

2014-01-09 Remiss

Ju2014/129/DOM

Länk till promemorian


2013-12-19

Yttrande om nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

Fi2011/2850 yttrande

2013-10-18

Remiss: Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

Fi2011/2850

 

2013-09-30

SPOFs remissvar avseende delbetänkande av Patentlagsutredningen

Yttrande SOU2013:48

Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet SOU 2013:48

SUF:s yttrande avseende betänkande från Patentlagsutrednigen SOU 2013:48

 

2013-03-27

EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Ju20103278L3

COM2013_161_final.pdf

com2013_162_final.pdf

Impact_assessment_summary.pdf

 

2012-11-26

Avtalsutkast avseende den enhetliga patentdomstolen

pdf-fil

Utkast till deklaration av MS avseende genomförandet av domstolsavtalet

pdf-fil

Förordningen om det enhetliga patentskyddet

pdf-fil

Notera att det rör sig om en informell version av förordningen  om det enhetliga patentskyddet. Artikel 6-8 är strukna. En ny artikel 5a är införd. Dessutom har ändringar gjorts i skäl 9 och 10. Ändringarna har tillkommit som en konsekvens av överenskommelsen i Europeiska rådet i juni om att stryka artikel 6-8 samt de förhandlingar som förevarit med EP med anledning av strykningen.

 

2012-05-11

Remiss angående nationella patent på engelska

Ju2012/315/L3

Själva betänkandet hittas på www.regeringen.se/content/1/c6/18/93/97/1d28dbd1.pdf

pdf-fil

 

2011-12-02

Remiss angående ändringar i lagen om Patentbesvärsrätten

N2011/7014/FIN

pdf-fil


2011-09-30

Remissvar avseende Ordförandeskapets förslag till avtal om en enhetlig patentdomstol

JU 2011/255/L3
pdf-fil

 

2011-05-13

Remissvar avseende Ordförandeskapets förslag till avtal om enhetligt patentskydd och översättningar

JU 2011/255/L3
pdf-fil

 

2011-01-31

Remissvar avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

UF/2010/69908/FIM
pdf-fil

 

2009-04-08

Remissvar avseende förslag till förändring av Madrid-systemet

JU/2009/1785/L3
pdf-fil

 

2009-03-30

Remissvar avseende förslag till förändring av Madrid-systemet

JU/2009/1785/L3
pdf-fil

 

Hitta rätt ombud för dig

Prev Next

ÅRSMÖTE tisdagen den 27 mars kl. 15, 2018

Årsmöte & Föreläsning om den nya dataskyddsförordningen (GDPR)            Inbjudan & anmälan                           Agenda   

Läs mer

CEIPI EQE-kurs

CEIPI startar nu upp en ny kurs som vänder sig till patent attorneys som står i början av studier för EQE

Läs mer

Nordiskt Kemistmöte 2018

Öppet för registrering http://www.kemistmote.org/Anmälan Program  

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

Nyhet om UPC

Den förberedande kommittén har lagt ut en reviderad tidsplan för förberedelsearbetet med att inrätta den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Läs mer

European Patent Litigation Certificate

Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet Regeringskansliet meddelar.

Läs mer